Accessibility Tools

 

image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) จัดโครงการอบรม ความรู้เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ วิธีปฏิบัติและกระบวนการในชั้นศาล ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการ หลักสูตร “TAI Smart Internship 2024”image

เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสุรสิทธิ์  แสงวิโรจนพัฒน์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ วิธีปฏิบัติและกระบวนการในชั้นศาลที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการหลักสูตร “TAI Smart Internship 2024” ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2567 โดยมีนางสาวดนยา  ตังธนกานนท์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสรวิศ  ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา นางสาวมาดี  ธรรมสัจจกูล ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนางสาวสุธินี  ฤกษ์วศินกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุญาโตตุลาการ ร่วมในพิธีเปิด การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา เข้าใจถึงกระบวนการอนุญาโตตุลาการทั้งระบบ รวมทั้งสร้างโอกาสในการศึกษาดูงานกับสถาบันอนุญาโตตุลาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีนิสิต นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารศาลอาญา


image Image
image
image
image
image
image