Accessibility Tools

 

image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

TAI Smart Arbitration Course EP.59 ปัญหาเกี่ยวกับภาษาของกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ Language of arbitrationimage

TAI Smart Arbitration Course EP.59 ปัญหาเกี่ยวกับภาษาของกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ Language of arbitration

โดย นายสรวิศ ลิมปรังษี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา