image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง


เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ดร.พรภัทร์ ตันติกุลานันท์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา (ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ) บรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เรื่อง “กระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ” ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงานศาลยุติธรรม โดยมีนางศิรินา  กลิ่นขจร ผู้อำนวยการสำนักอนุญาโตตุลาการ ร่วมให้การต้อนรับด้วย

image

image รูปภาพ
image
image
image
image