image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมหารือความคืบหน้าการดำเนินการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (SMART Visa)

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ดร. พรภัทร์ ตันติกุลานันท์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้มอบหมายให้นางนาตยา ทองสุก ผู้อำนวยการสำนักอนุญาโตตุลาการ เข้าร่วมประชุมกับศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) เพื่อหารือความคืบหน้าการดำเนินการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ หรือ SMART Visa โดยที่ประชุมมีมติให้ผู้ยื่นขอ SMART Visa สามารถขอหนังสือรับรองความเชี่ยวชาญด้านการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งใช้สำหรับประกอบคำขอการตรวจลงตราฯ โดยสามารถยื่นผ่านทางหน่วย SMART Visa หรือขอโดยตรงจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ (TAI)

image

image รูปภาพ
image