image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วันนี้ 5 เมษายน 2562 สถาบันอนุญาโตตุลาการร่วมกับสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานกิจการยุติธรรมตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ณ ห้องประชุมสุขุมวิทสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เกี่ยวกับแนวทางการออกหนังสือรับรองการทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการตาม มาตรา 23/3 แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเห็นควรให้ส่วนราชการแจ้งให้คนต่างด้าวทราบถึงความรับผิดทางแพ่งและอาญา ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ด้วย ซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้กำหนดรูปแบบของหนังสือรับรองฯ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ   (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ไว้แล้ว

image