image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

TAI เดินหน้าประชาสัมพันธ์ระบบ E – Arbitration อย่างต่อเนื่อง

        วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ TAI เดินทางไปยัง บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์ระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E- Arbitration) ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 โดยได้สาธิตการใช้งานระบบ E – Arbitration พร้อมทั้งมอบคู่มือการใช้งานระบบฯ ดังกล่าวให้แก่ทนายความและบุคลากรของบริษัทฯ 
        จากนั้น ในเวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ TAI ได้เดินทางไปยังสำนักกฎหมาย เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เพื่อประชาสัมพันธ์ระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E- Arbitration) อย่างต่อเนื่อง โดยมีการตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ กับทนายความและบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบฯ ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image