image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ กระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 2

        สถาบันอนุญาโตตุลาการ TAI มีกำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ เรื่อง “กระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ” ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร สำหรับการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

        ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสัมมนาฯ ได้ที่ e – mail : tai@coj.go.th Tel. 02 541 2298-9