image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ TAI เดินหน้าประชาสัมพันธ์ระบบ E - Arbitration ให้กับสำนักงานกฎหมายชั้นนำ

        เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ TAI ประชาสัมพันธ์ระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Arbitration) ให้กับบริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งระบบได้ให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 โดยเจ้าหน้าที่ได้สาธิตการใช้งานระบบ E–Arbitration พร้อมทั้งมอบคู่มือการใช้งานระบบฯ ดังกล่าวให้แก่ทนายความและบุคลากรของบริษัทฯ

   จากนั้น ในเวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ TAI ได้เดินทางไปยังสำนักกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติและบุญมา จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์ระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E- Arbitration) อย่างต่อเนื่อง โดยมีการตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ กับทนายความและบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบฯ ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image