image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ TAI ประชุมหารือร่วมกับ สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ สำนักงานอัยการสูงสุด เกี่ยวกับระบบ E-arbitration

       วันนี้ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานอัยการสูงสุด ดร.พรภัทร์ ตันติกุลานันท์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ (ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา)  และนายพศิน ทิพยรักษ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ สำนักงานอัยการสูงสุด ประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับระบบ E - Arbitration โดยมีนางนาตยา  ทองสุก ผู้อำนวยการสำนักอนุญาโตตุลาการ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมประชุมและสาธิตระบบดังกล่าว ให้ข้าราชอัยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

     ในการนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานของทั้งสองหน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีให้สะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image