image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ TAI สาธิตการใช้งานระบบ E-arbitration แก่ สำนักงานเนติพัฒน์ ทนายความ

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ TAI เดินทางไปยัง สำนักงานเนติพัฒน์ ทนายความ เพื่อประชาสัมพันธ์และสาธิตระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ E – Arbitration พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อนำมาพัฒนาระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image