image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ TAI สาธิตการใช้งานระบบ E-arbitration แก่ บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ TAI เดินทางไปยัง บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์และสาธิตระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ E – Arbitration พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อนำมาพัฒนาระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image