image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น : การตรวจข้อสัญญา และการตรวจรับคำเสนอข้อพิพาท

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ (TAI) ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมที่ส่วนกลางดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หลักสูตรภาษาอังกฤษเบื้องต้น เรื่องการตรวจข้อสัญญา และการตรวจรับคำเสนอข้อพิพาท เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะทางภาษาและสามารถนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายฟุ๊นโสะ หวางดิ (Mr.Phuntsho  Wangdi) ที่ปรึกษาสถาบันอนุญาโตตุลาการ และนางสาวรสิตา เกิดผล นิติกร เป็นวิทยากร ในการนี้ นางฎารณีย์ มาตย์ชาวนา ผู้อำนวยการสำนักอนุญาโตตุลาการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักอนุญาโตตุลาการเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 5 อาคารศาลอาญา


image รูปภาพ
image
image
image