image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

การระงับข้อพิพาททางแพ่ง EP.1
การระงับข้อพิพาททางแพ่ง
โดย ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย
ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ; ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา