image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

การระงับข้อพิพาททางแพ่ง EP.2 

การระงับข้อพิพาททางแพ่ง EP.2 

โดย ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย
ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ; ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา
คลิก https://www.youtube.com/watch?v=z3IWTpoKtVY

ติดตาม EP ย้อนหลังได้ที่
การระงับข้อพิพาททางแพ่ง EP.1 >> คลิก https://www.youtube.com/watch?v=AKs89yx_Kg8