image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) ร่วมหารือกับ บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด เกี่ยวกับแนวทางการนำระบบยืนยันตัวตนและการลงนาม เอกสารออนไลน์ที่ได้มาตรฐานมาใช้กับการบริหารจัดการเอกสารภายในสำนักฯ

 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 นาฬิกา ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย  ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ (TAI) ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา นางศิรินา  กลิ่นขจร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายฟุ๊นโสะ หวางดิ (Mr.Phuntsho  Wangdi) ที่ปรึกษาสถาบันอนุญาโตตุลาการ และนางฎารณีย์  มาตย์ชาวนา ผู้อำนวยการสำนักอนุญาโตตุลาการ ร่วมหารือกับ นายภาวุธ  พงษ์วิทยภานุ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด (Creden.co) และคณะ เกี่ยวกับแนวทางการนำระบบยืนยันตัวตนและการลงนามเอกสารออนไลน์ที่ได้มาตรฐานมาใช้กับการบริหารจัดการเอกสารภายในสำนักฯ ในการนี้บริษัทฯ ได้แนะนำและสาธิตการใช้งานระบบยืนยันตัวตน และระบบการลงนามเอกสารออนไลน์ผ่านลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้มาใช้บริการ  ณ ห้องประชุมสถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 5 
อาคารศาลอาญา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image