image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

สถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการเบื้องต้น” ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการเบื้องต้น” ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.วรวงศ์  อัจฉราวงศ์ชัย ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์  อัศวโรจน์ 
อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายรัฐการ  บุญเหนือ พาร์ทเนอร์ บริษัท วัตสัน ฟาร์ลี แอนด์ วิลเลียม (ไทยแลนด์) จำกัด และ 
นายพิสุทธิ์  อรรถกมล พาร์ทเนอร์ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด  ณ ห้องแกรนด์ซี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

สำหรับการจัดอบรมอนุญาโตตุลาการในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว การวางตัวในฐานะอนุญาโตตุลาการ และเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะเข้ารับการทดสอบในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะมีสิทธิขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการของสถาบันฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และรับประกันคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image