image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดการทดสอบความรู้สำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดการทดสอบความรู้สำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรม โดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ในการนี้มีนางฎารณีย์  มาตย์ชาวนา ผู้อำนวยการสำนักอนุญาโตตุลาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม เป็นผู้ควบคุมการทดสอบดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารศาลแพ่ง


image รูปภาพ
image
image
image