image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการเบื้องต้น” ครั้งที่ 1/2564