image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (TAI)

ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 สถาบันอนุญาโตตุลาการ (TAI) มีความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขภาพพลานามัยของคู่ความและพยาน ในขณะเดียวกัน สถาบัน TAI ก็มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สถาบัน TAI มีความพร้อมทั้งกฎระเบียบ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และประสบการณ์ ในการดำเนินกระบวนพิจารณาแบบอนุญาโตตุลาการออนไลน์ (Online Arbitration) โดยอนุญาโตตุลาการ คู่ความ และพยาน ไม่จำต้องเดินทางมาดำเนินกระบวนพิจารณาที่สถาบัน แต่สามารถร่วมกระบวนพิจารณาได้ทุกที่ อันเป็นกระบวนการพิจารณาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ และการสืบพยานแบบออน์ไลน์ เพื่อสนองรับความต้องการของอนุญาโตตุลาการ และคู่ความที่มากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ต้นปี 2564 เป็นต้นมา มีการจัดให้มีการดำเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการออนไลน์มาแล้วกว่า 38 คดี

คลิก >> https://youtu.be/eip2thQ-50Y

#OnlineArbitrationwithTAI #สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

#TAI #COJ #Thaiarbitration #Thaiarbitrationinstitute #arbitration #30yearsanniversary