image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

สัมมนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ TAI Webinar Series: “มาตรการคุ้มครองชั่วคราว ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ”

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา สถาบันอนุญาโตตุลาการ  สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) จัดโครงการสัมมนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ TAI Webinar Series: “มาตรการคุ้มครองชั่วคราว ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้  ความเข้าใจ ตลอดถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองชั่วคราวในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในการนี้มี ศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย  สุวรรณพานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายพิศุทธ์  อรรถกมล พาร์ทเนอร์ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด เป็นวิทยากร และมีนางสาวสุชัญญา  สุขสมนาวุฒิ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ สามารถรับชมสดผ่าน Facebook : Thai Arbitration Institute – TAI และรับชมย้อนหลังได้ทาง TAI Youtube Channel


image รูปภาพ
image