image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.00 นาฬิกา  สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วรวงศ์  อัจฉราวงศ์ชัย ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา นายฟุ๊นโสะ  หวางดิ ที่ปรึกษาสถาบันอนุญาโตตุลาการ  สำนักงานศาลยุติธรรม และ ดร.อำนาจ  ตั้งคีรีพิมาน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ร่วมอภิปราย และมีนายศรัณย์ราช  พลายเพ็ชร์ นิติกร สำนักอนุญาโตตุลาการ ผู้ดำเนินการอภิปราย หัวข้อเรื่อง “อนุญาโตตุลาการแบบเร่งรัด (Expedited Arbitration) มีความเป็นไปได้แค่ไหน เพียงใด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่จะปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ รวมทั้งบุคคลที่เป็นอนุญาโตตุลาการแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติภารกิจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้การบริหารจัดการข้อพิพาท ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม มีความเข้มแข็ง ได้มาตรฐานในระดับสากล


image รูปภาพ
image
image
image