image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

พิธีลงนามบันทึกความตกลงระหว่างสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) กับ บริษัท Beijing ZhiZhong Technology จำกัด

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) ร่วมลงนามในบันทึกความตกลงผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature ) ระหว่างสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)กับ บริษัท Beijing ZhiZhong Technology จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันและเป็นการยกระดับการส่งเสริมการใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ในการนี้มี ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ (TAI) ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา และ Mr.Tianwei Zhang ผู้บริหารของบริษัท Beijing ZhiZhong Technology จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกความตกลงดังกล่าว ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image