image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

สัมมนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ TAI Webinar Series: “ข้อแตกต่างของการสืบพยานในชั้นศาลกับการอนุญาโตตุลาการ”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา สถาบันอนุญาโตตุลาการ  สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) จัดโครงการสัมมนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ TAI Webinar Series: “ข้อแตกต่างของการสืบพยานในชั้นศาลกับการอนุญาโตตุลาการ” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ สุชาติ  ธรรมาพิทักษ์กุล อดีตเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย โดยการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้สามารถรับชมสดผ่าน Facebook : Thai Arbitration Institute – TAI และรับชมย้อนหลังได้ทาง TAI Youtube Channel


image รูปภาพ
image