image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

บทเรียนจากข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการของจริง (ภาษาอังกฤษ) (ตอนที่ 2) Lessons learned from actual arbitration clauses

บทเรียนจากข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการของจริง (ฉบับภาษาอังกฤษ) (ตอนที่ 2) Lessons learned from actual arbitration clauses

โดย นายสรวิศ ลิมปรังษี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา

คลิก >>  https://youtu.be/obRjcdODMO4

ติดตาม Ep ย้อนหลัง >

บทเรียนจากข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการของจริง (ตอนที่ 1) คลิก >> https://youtu.be/G2kRIsuMdlw

บทเรียนจากข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการของจริง (ตอนที่ 2) คลิก >> https://youtu.be/ESssDzwHn5Y

บทเรียนจากข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการของจริง (ฉบับภาษาอังกฤษ) (ตอนที่ 1) >> https://youtu.be/MOvhlfedEUw