image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวดนยา  ตังธนกานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายการทำงาน แก่นายวิทยา วีระประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักอนุญาโตตุลาการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การบริหารจัดการของสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารศาลอาญา


image รูปภาพ
image
image
image