image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและส่งเสริมการอนุญาโตตุลาการ ระหว่าง สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยคณะนิติศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 นาฬิกา นางสาวดนยา  ตังธนกานนท์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ และรองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและส่งเสริมการอนุญาโตตุลาการ ระหว่างสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยคณะนิติศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนค้นคว้าวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ ให้เหมาะสมตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ในการนี้ มีนายวิทยา  วีระประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักอนุญาโตตุลาการ นางรุจิรา จิวาลักษณ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎากร  ว่องวุฒิกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนาร่วมลงนามเป็นพยาน ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 5 อาคารศาลอาญา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image