image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

TAI Smart Arbitration Course EP.26 | การคัดค้านอนุญาโตตุลาการตาม พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ มาตรา 19-20

TAI Smart Arbitration Course EP.26 | การคัดค้านอนุญาโตตุลาการตาม พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ มาตรา 19-20

โดย นายสรวิศ ลิมปรังษี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา