Accessibility Tools

   

image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

TAI Smart Arbitration Course EP.30 | รายการที่ไม่ก่อให้เกิดความสงสัยในความอิสระและความเป็นกลาง (Green list) ตามแนว IBAimage

TAI Smart Arbitration Course EP.30 | รายการที่ไม่ก่อให้เกิดความสงสัยในความอิสระและความเป็นกลาง (Green list) ตามแนว IBA

โดย นายสรวิศ ลิมปรังษี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา