Accessibility Tools

   

image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

การแถลงข่าวโครงการและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานศาลยุติธรรม รวมถึงการจัดโครงการแข่งขัน Moot Arbitration ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (TAI)image

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 - 12.00 นาฬิกา นายสรวิศ  ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา ผู้บริหารของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) และโฆษกสำนักงานศาลยุติธรรม แถลงข่าวโครงการและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ให้การดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการของศาลยุติธรรมเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดโครงการแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอนุญาโตตุลาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติสมาคมกฎหมายอาเซียน (TAI - ALA Moot Arbitration) ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (TAI) ที่จะจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)


image รูปภาพ
image