image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม แต่งตั้ง Professor Julia Jiyeon เป็นที่ปรึกษาสถาบันอนุญาโตตุลาการ

 

ศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งแต่งตั้ง Professor Julia Jiyeon YU เป็นที่ปรึกษาสถาบันอนุญาโตตุลาการ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่สถาบันฯ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการอนุญาโตตุลาการ ทั้งด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งการบริหารจัดการคดี และการบริการด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับการดำเนินการของสถาบันฯ ให้เป็นสากลยิ่งขึ้น Professor Julia Jiyeon YU เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าที่ปรึกษาแผนกเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือของศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ (Singapore International Arbitration Centre: SIAC) มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการข้อพิพาทระหว่างประเทศ ทั้งที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการของ SIAC และคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL Arbitration Rules) อีกทั้งยังได้รับเชิญให้ไปเป็นผู้บรรยายในการสัมมนาเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศที่จัดขึ้น โดยองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศเกาหลีและต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย เป็นต้น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทนายความหุ้นส่วนฝ่ายการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของบริษัท Oon & Bazul LLP. ประเทศสิงคโปร์ และเป็นอาจารย์ผู้บรรยายระดับปริญญาโท วิชาอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ การอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวกับการลงทุน และการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ


image เอกสารแนบ