Accessibility Tools

 
 

   

News
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ส่วนกลางดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร “การระงับข้อพิพาททางเลือกโดยเฉพาะการอนุญาโตตุลาการ ให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักอนุญาโตตุลาการ” โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพของบุคลากรเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) จัดประชุมคณะทำงาน จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการอบรมอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TAI Smart Arbitration Course EP.47 ความสัมพันธ์ระหว่างหลัก Competence-competence กับหลักSeparabilty และรูปแบบการวินิจฉัยชี้ขาด โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพของบุคลากรเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ
ปุ่มชมทั้งหมด-เรื่องที่น่าสนใจ

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม