image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

สำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดการอบรมพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักฯ ในหลักสูตร "กระบวนการสร้างภาพลักษณ์สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม"

วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 นาฬิกา สำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้จัดโครงการอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานของสำนักฯ หลักสูตร "กระบวนการสร้างภาพลักษณ์สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม" โดยมี รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรการอบรม เพื่อให้บุคลากรภายในสำนักฯ ได้ตระหนักรู้ถึงกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ และมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 - 2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ T เพิ่มความเชื่อมั่นศรัทธาในการอำนวยความยุติธรรม โดยวิทยากรการอบรมมุ่งเน้นหลักการสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ในองค์กร 7 ประการ  ได้แก่ การสื่อสาร การตั้งเป้าหมาย ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความคิดเชิงบวก ความคาดหวัง บุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติงาน และความน่าเชื่อถือขององค์กร

image

image รูปภาพ
image
image
image