ขั้นตอนการดำเนินกระบวนพิจารณาตามข้อบังคับของสถาบัน