image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

แบบคำขอขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการ

กรุณาใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader หรือ Adobe Acrobat Pro ในการกรอกข้อมูล แนบเอกสารและลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในแบบฟอร์มนี้ และส่งกลับมาที่ tai@coj.go.th


image เอกสารแนบ