News
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (TAI) ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การอนุญาโตตุลาการในยุคพลิกผัน: บทบาทของวิชาชีพกฎหมาย (Disruptive Arbitration: Role of the Legal Profession) สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมหารือความคืบหน้าการดำเนินการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (SMART Visa) ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ปุ่มชมทั้งหมด-เรื่องที่น่าสนใจ

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม