News
โครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ เรื่อง การอนุญาโตตุลาการในยุคพลิกผัน: บทบาทของวิชาชีพกฎหมาย (Disruptive Arbitration: Role of the Legal Profession) การอภิปรายผ่านระบบ streaming ของสำนักงานศาลยุติธรรม หัวข้อ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายใหม่ “พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (TAI) ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การอนุญาโตตุลาการในยุคพลิกผัน: บทบาทของวิชาชีพกฎหมาย (Disruptive Arbitration: Role of the Legal Profession) สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมหารือความคืบหน้าการดำเนินการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (SMART Visa)
ปุ่มชมทั้งหมด-เรื่องที่น่าสนใจ

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม