Accessibility Tools

 

News
สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) จัดโครงการอบรมปฐมนิเทศสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและทดสอบของสถาบันฯ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ" Clarification to Arbitration Moot Problem สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) ร่วมกับ Indonesia Dispute Board (IDB) จัดโครงการอบรมทางวิชาการเพื่อการพัฒนางานอนุญาโตตุลาการ โดยวิธีการแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook Live ของสำนักอนุญาโตตุลาการ เรื่อง “Everything one needs to know about arbitration in Thailand and Indonesia ADRs” Update... ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรื่อง ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการในศาล และค่าใช้จ่ายในกระบวนการอนุญาโตตุลาการในศาล ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 2/2567
ปุ่มชมทั้งหมด-เรื่องที่น่าสนใจ

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

Infographic