News
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง บทบาทของศาลยุติธรรมกับการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม แต่งตั้ง Professor Julia Jiyeon เป็นที่ปรึกษาสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การปลดทำลายเอกสารในสำนักอนุญาโตตุลาการ เลขาธิการฯ มอบหมายให้ผอ.บริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ เข้าร่วมและบรรยายในงานสัมมนาระหว่างประเทศด้านอนุญาโตตุลาการ ณ มหาวิทยาลัยโกอิมบรา ประเทศโปรตุเกส คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรมที่ 1595/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการตุลาการเป็นผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
ปุ่มชมทั้งหมด-เรื่องที่น่าสนใจ

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม