image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

การยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ

 

          หากมีสัญญาหรือข้อกำหนดในสัญญาให้ดำเนินการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ และคู่พิพาทประสงค์ให้สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ดูแลกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ ผู้เรียกร้องต้องทำคำเสนอข้อพิพาทตามแบบ อต.7 พร้อมทั้งหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ (อต.10) ยื่นต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

 

“คำเสนอข้อพิพาท” จะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

          (1)   คำขอให้ระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ

          (2)   ชื่อและที่อยู่ของคู่พิพาท รวมถึงที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)

          (3)   ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือสัญญาอนุญาโตตุลาการ

          (4)   สัญญาหรือนิติสัมพันธ์อันก่อให้เกิดหรือเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท

          (5)   ข้อเท็จจริงอันเป็นฐานแห่งข้อเรียกร้องและจำนวนเงินที่เรียกร้อง

          (6)   ข้อเรียกร้องและคำขอบังคับ

          (7)   จำนวนอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือสัญญาอนุญาโตตุลาการ

          (8)   การลงลายมือชื่อผู้เรียกร้องหรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้เรียกร้อง

 

เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมในการยื่นคำเสนอข้อพิพาท

          1.  คำเสนอข้อพิพาท (แบบ อต.7) พร้อมเอกสารประกอบแนบท้าย

          2.  เอกสารยืนยันตัวบุคคล

            กรณีบุคคลธรรมดา

          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          - สำเนาทะเบียนบ้าน

            กรณีนิติบุคคล

          - หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับจริง) ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน

          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล

            กรณีส่วนราชการ

          - สำเนาประกาศหรือคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งของผู้มีอำนาจลงนามแทนส่วนราชการ

          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนส่วนราชการ

          3.  หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่ ได้รับยกเว้นไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ (แบบ อต.20) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ หากผู้มอบอำนาจเป็นนิติบุคคลต้องประทับตรานิติบุคคลในหนังสือมอบอำนาจด้วย

          4.  ใบมอบฉันทะ (แบบ อต.6) เฉพาะกรณีคู่พิพาทหรือผู้รับมอบอำนาจไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเอง

          5.  หนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการ พร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลนั้น (แบบ อต.10) เฉพาะกรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการเกินกว่าหนึ่งคน

          6.  เงินประกันค่าใช้จ่าย ในการดำเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ จำนวน 15,000 บาท

 

ผู้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต้องจัดทำสำเนาเอกสารข้างต้นในจำนวนที่เพียงพอ เพื่อส่งให้แก่ผู้คัดค้านและคณะอนุญาโตตุลาการ โดย

          - รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

          - จัดเตรียมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์คำเสนอข้อพิพาทแบบแก้ไขได้ (Soft copy) ในรูปแบบ CD-ROM ส่งสถาบันฯ ในวันที่ยื่นคำเสนอข้อพิพาทด้วย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สื่อ Animation การยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

แผ่นพับการยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ