image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบการอนุญาโตตุลาการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E -Arbitration) สถาบันอนุญาโตตุลาการ (TAI) สำนักงานศาลยุติธรรม

เมื่อวันที่ 10 และ 13 พฤษภาคม 2562  คณะทำงานโครงการพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E -Arbitration) สถาบันอนุญาโตตุลาการ (TAI) สำนักงานศาลยุติธรรม จัดประชุมร่วมกับ Crimsonlogic Solutions. Simplified. เพื่อทดสอบระบบการใช้งานอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Arbitration) โดยการทดสอบและปรับปรุง (Test Case)และจัดทำผลการทดสอบการยอมรับ (User Acceptance Test) ซึ่งระบบ E -Arbitration นี้ เป็นการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (TAI) สำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการข้อพิพาทมีความสะดวก รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ และเป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายของคู่พิพาทในการเดินทางมายื่นเอกสารที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ นอกจากนี้ คู่พิพาทยังสามารถติดตามความคืบหน้าของข้อพิพาท วัน เวลานัดหมาย รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้ด้วยตนเอง

image

image รูปภาพ
image
image
image