image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและส่งเสริมการอนุญาโตตุลาการระหว่าง สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) กับ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ดร.วรวงศ์  อัจฉราวงศ์ชัย ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ และ ดร.ปิยะนุช  สัมฤทธิ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและส่งเสริมการอนุญาโตตุลาการระหว่างสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) กับสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในธุรกิจขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ในการนี้ มีนายเสกสันติ์  แก้วสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอนุญาโตตุลาการ นางวรินทร  ชยวัฑโฒ นิติกรชำนาญการพิเศษ นายกิตติ  คำวิลัยศักดิ์ เหรัญญิกสมาคม และนายนันต์พนิช  สมชิต ที่ปรึกษากฎหมายสมาคม ร่วมลงนามเป็นพยาน ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 5 อาคารศาลอาญา ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image