Accessibility Tools

 

image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการในศาล คณะอนุกรรมการฯ ร่วมกับ ศาลแพ่ง (ศาลนำร่อง)image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 นาฬิกา นางธารทิพย์  จงจักรพันธ์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา ประธานคณะอนุกรรมการ พร้อมด้วยนางสาวดนยา  ตังธนกานนท์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา นายวรวงศ์  อัจฉราวงศ์ชัยผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และนายอมรชัย  ศิริถาพร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นตัวแทนคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของศาลยุติธรรม พร้อมด้วยผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ของสำนักอนุญาโตตุลาการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการในศาล ร่วมกับศาลแพ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในศาลนำร่องในการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการในศาล ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายอมรรัตน์  กริยาผล อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เลขานุการศาลแพ่ง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเข้าประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการในศาล และรับฟังความคิดเห็นจากศาลนำร่องเพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป ณ อาคารศาลแพ่ง


image Image
image
image
image
image
image