Accessibility Tools

 

image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการชี้ขาดข้อพิพาท โดยอนุญาโตตุลาการของศาลยุติธรรม ครั้งที่ 8/2567 (ครั้งที่ 9)image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30-12.00 นาฬิกา นางธารทิพย์ จงจักรพันธ์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของศาลยุติธรรม ครั้งที่ 8/2567 (ครั้งที่ 9) โดยมี นายวรวุฒิ ทวาทศิน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อส่งเสริมกระบวนการอนุญาโตตุลาการในศาล

ในการนี้ได้มีการสรุปประเด็นคำถามที่ได้จากการประชุมกับศาลนำร่องทั้งห้าศาลเพื่อนำมาปรับปรุงแนวทาง และขั้นตอนกระบวนการอนุญาโตตุลาการในศาลให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารสำนักประธานศาลฎีกา แขวงราชดำเนินใน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์ Zoom


image Image
image
image
image
image
image
image
image
image