Accessibility Tools

 

image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) นำผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมความรู้ หลักสูตร “TAI Smart Internship 2024” เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัดimage

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา นางรุจิรา  จิวาลักษณ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ นำคณะนิสิต และนักศึกษาโครงการอบรมความรู้ หลักสูตร “TAI Smart Internship 2024” เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ในการนี้มีนายภุมมะ  ดวงรัตน์ ตำแหน่ง Partner และนายคีตพงศ์ นามวัฒน์ตำแหน่ง Associate ให้การต้อนรับคณะฯ และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานของทนายความในสำนักงานกฎหมายเอกชน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ นิสิต นักศึกษา เข้าใจถึงการอนุญาโตตุลาการทั้งระบบ รวมทั้งสร้างโอกาสและประสบการณ์ในการเรียนรู้โลกแห่งการทำงานที่แท้จริงในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง


image รูปภาพ
image
image
image