Accessibility Tools

 

image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

ทะเบียนอนุญาโตตุลาการimage

(ปรับปรุงข้อมูล ณ มกราคม 2567)

ทะเบียนอนุญาโตตุลาการชาวไทย (เรียงตามพยัญชนะ) พร้อมวิดีโอแนะนำตัว

ทะเบียนอนุญาโตตุลาการชาวไทย (ก - น)

ทะเบียนอนุญาโตตุลาการชาวไทย (บ - ศ)

ทะเบียนอนุญาโตตุลาการชาวไทย (ส - ฮ)

 

ทะเบียนอนุญาโตตุลาการต่างชาติ

ทะเบียนอนุญาโตตุลาการต่างชาติ

 

 ทะเบียนอนุญาโตตุลาการชาวไทยแยกตามสาขาวิชา

1. สาขาแพ่งและพาณิชย์ทั่วไป

2. สาขาสัญญาก่อสร้าง

3. สาขาการค้าระหว่างประเทศ

4. สาขาพาณิชย์นาวีและขนส่งทางทะเล

5. สาขากฎหมายมหาชน

          5.1 สาขากฎหมายมหาชน (สัญญาทางปกครอง)

          5.2 สาขากฎหมายมหาชน (การเวรคืนที่ดิน)

6. สาขาประกันภัย

7. สาขาการเงินและการลงทุน

          7.1 สาขาการเงินและการลงทุน (การเงินการธนาคาร)

          7.2 สาขาการเงินและการลงทุน (หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

          7.3 สาขาการเงินและการลงทุน (สัญญาร่วมทุน)

          7.4 สาขาการเงินและการลงทุน (การลงทุนระหว่างประเทศ)    

8. สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

          8.1 สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)

          8.2 สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร)

          8.3 สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้า)

          8.4 สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (แฟรนไชส์)

          8.5 สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ)

9. สาขาโทรคมนาคม การสื่อสาร และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

          9.1 สาขาโทรคมนาคม การสื่อสาร และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคมและการสื่อสาร)

          9.2 สาขาโทรคมนาคม การสื่อสาร และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

10. สาขาทรัพยากรพลังงานและแร่

11. สาขาวิศวกรรม

          11.1 สาขาวิศวกรรม (วิศวกรรมการก่อสร้าง)

          11.2 สาขาวิศวกรรม (วิศวกรรมการโยธา)

          11.3 สาขาวิศวกรรม (วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตเลียม)

          11.4 สาขาวิศวกรรม (วิศวกรรมไฟฟ้า)

          11.5 สาขาวิศวกรรม (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

          11.6 สาขาวิศวกรรม (วิศวกรรมสาขาอื่น ๆ)

12. สาขาอื่น ๆ

          12.1 สาขาการประเมินราคาทรัพย์สิน

          12.2 สาขาสถาปัตยกรรม

          12.3 สาขาละเมิดและละเมิดวิชาชีพ

          12.4 สาขากฎหมายแรงงาน

          12.5 สาขาครอบครัวและมรดก

          12.6 สาขาภาษีอากร

13. สาขาความเชี่ยวชาญอื่น ๆ