Accessibility Tools

 

image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการสำหรับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ โดยวิธีการแบบ On-Site และแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom หลักสูตร “การอนุญาโตตุลาการในศาล : กฎหมายเก่าในวิธีพิจารณาสมัยใหม่”image

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 - 16.00 นาฬิกา สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ หลักสูตร “การอนุญาโตตุลาการในศาล: กฎหมายเก่าในวิธีพิจารณาสมัยใหม่” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการนำกระบวนการอนุญาโตตุลาการในศาลมาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการได้ทราบถึงแนวคิด หลักการ แนวปฏิบัติและขั้นตอนกระบวนการอนุญาโตตุลาการในศาล รวมถึงเทคนิคการเขียนคำชี้ขาดอย่างมีประสิทธิภาพ อันสอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฏีกาที่มุ่งเน้นให้ศาลยุติธรรมพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในโอกาสแรกที่ได้รับความเดือดร้อนหรือมีข้อพิพาท ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุรสิทธิ์  แสงวิโรจน์พัฒน์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธี และนางสาวดนยา  ตังธนกานนท์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นผู้กล่าวรายงาน 
      สำหรับการอภิปรายช่วงเช้า ได้รับเกียรติจากนายวรวุฒิ ทวาทศิน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา นายสรวิศ  ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา และศาสตราจารย์พิเศษ วิชัย  อริยะนันทกะ ที่ปรึกษาสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม เป็นวิทยากร ส่วนช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากนางสาวดนยา  ตังธนกานนท์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา นางรุจิรา  จิวาลักษณ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางสาวอริศรา  ศันสนีย์วิทยกุล นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร


image Image
image
image
image
image
image
image