Accessibility Tools

 

image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการในศาล คณะอนุกรรมการฯ ร่วมกับ ศาลแขวงสมุทรปราการ (ศาลนำร่อง)image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 นาฬิกา นางสาวดนยา  ตังธนกานนท์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นตัวแทนคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของศาลยุติธรรม พร้อมด้วยผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ของสำนักอนุญาโตตุลาการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการในศาล ร่วมกับศาลแขวงสมุทรปราการซึ่งเป็นหนึ่งในศาลนำร่อง ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนางปัทมาพร  นาคเรืองศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ คณะผู้พิพากษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเข้าประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการในศาล และรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป ณ อาคารศาลแขวงสมุทรปราการ


image Image
image
image
image