Accessibility Tools

 

image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

การประชุมคณะทำงาน เพื่อรองรับกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการในศาล ครั้งที่ 2/2567image

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30-12.00 น. นางสาวดนยา  ตังธนกานนท์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อรองรับกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการในศาล ครั้งที่ 2/2567 โดยมีเจ้าหน้าที่ของสถาบันอนุญาโตตุลาการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ในการประชุมมีการวางแนวทาง และเตรียมความพร้อมในการดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในศาล ตามบทบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 210-222 เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการของศาลยุติธรรมให้มีแนวทางปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 2 สำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม


image Image
image
image