Accessibility Tools

 

image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม แต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ วิชัย อริยะนันทกะ เป็นที่ปรึกษาสถาบันอนุญาโตตุลาการimage

ศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ วิชัย อริยะนันทกะ เป็นที่ปรึกษาสถาบันอนุญาโตตุลาการ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่สถาบันฯ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการอนุญาโตตุลาการ ทั้งด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งการบริหารจัดการคดี และการบริการด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับการดำเนินการของสถาบันฯ ให้เป็นสากลยิ่งขึ้น โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชัย อริยะนันทกะ จะมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน  2565 เป็นต้นไป


image เอกสารแนบ