Accessibility Tools

 
 

   

image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

TAI Smart Arbitration Course EP.27 | ความอิสระและความเป็นกลางของอนุญาโตตุลาการกับแนวทางของ International Bar Association (IBA)image

TAI Smart Arbitration Course EP.27 | ความอิสระและความเป็นกลางของอนุญาโตตุลาการกับแนวทางของ International Bar Association (IBA)

โดย นายสรวิศ ลิมปรังษี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา