Accessibility Tools

 

image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

TAI Smart Arbitration Course EP.46 | มาตรา 24 กับหลักความเป็นเอกเทศของสัญญาอนุญาโตตุลาการและกรณีศึกษาimage

TAI Smart Arbitration Course EP.46 | มาตรา 24 กับหลักความเป็นเอกเทศของสัญญาอนุญาโตตุลาการและกรณีศึกษา

โดย นายสรวิศ ลิมปรังษี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา