Accessibility Tools

 

image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพของบุคลากรเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการimage

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30 นาฬิกา สำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิชัย  อริยะนันทกะ ที่ปรึกษาสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การระงับข้อพิพาททางเลือกโดยเฉพาะการอนุญาโตตุลาการ” ให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักอนุญาโตตุลาการ โดยการบรรยายมีทั้งหมด 3 ครั้ง กำหนดการบรรยาย ในวันที่ 15, 22, 29  พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30 – 13.30 น. ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรในสำนักฯ ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ให้ศาลยุติธรรมพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในโอกาสแรก ตามนโยบายท่านประธานศาลฎีกา


image รูปภาพ
image
image
image
image