Accessibility Tools

   

image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 1/2567image

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567  เวลา 09.00 นาฬิกา นายสรวิศ  ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 1/2567  โดยมี นางสาวดนยา  
ตังธนกานนท์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา นายพรภัทร์  ตันติกุลานันท์ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา นางสาวพิมพ์ชนก  เจริญกิจขจร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา และนางสาวสุธินี  ฤกษ์วศินกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุญาโตตุลาการ คณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งที่เป็นการสรรหา และการยื่นคำขอที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วน  ณ ห้องประชุม 1 สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม


image รูปภาพ
image
image
image